OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Finland Naturally Experiences'n palveluihin.

Tehdessään luonto- ja elämyspalveluja, välinevuokrausta tai majoitusta koskevan varauksen Asiakas (jäljempänä ”Asiakas”) sitoutuu noudattamaan näitä yleisiä sopimusehtoja. 

Kun Asiakas on tehnyt varauksen, vahvistaa palveluntarjoaja (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) varauksen tiedot toimittamalla kirjallisen varausvahvistuksen. 

Palveluita ostava Asiakas voi olla yksityishenkilö (kuluttaja-asiakas) tai yritys (elinkeinoharjoittaja).
 

Sisältö
1. Osapuolet ja sopimuksen syntyminen
2. Yleistä
3. Majoituspalvelut (esim. Tentsile-majoitus)
4. Luonto- ja elämyspalvelut (esim. Wine in the Woods)
5. Välinevuokraus
6. Maksutavat
7. Tietosuoja
8. Sovellettava laki ja riidan ratkaisu

________________________________________
RENTAL GEAR

DEFINITIONS                   

These contractual terms have the following meaning:

________________________________________

MAJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT
 

MÄÄRITELMÄT 

Näissä sopimusehdoissa käytetyillä termeillä on seuraava merkitys:

Palveluntarjoaja

Majoituskohteen omistaja tai taho, jolla on hallintaoikeus majoituskohteeseen ja tarjoaa majoituskohdetta vuokralle. 

Asiakas

Yksityishenkilö tai yritys, joka solmii palveluntarjoajan kanssa näissä ehdoissa tarkoitetun majoitustapahtumaa koskevan sopimuksen.

Majoituskohde

Kiinteistö, muu rakennus tai asunto tai teltta, jota käytetään kokonaan tai osittain asumiseen, vapaa-ajan viettoon tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen.

Majoitustapahtuma

Etukäteen sovittu ajanjakso, minkä aikana asiakas ja/tai vieras majoittuu majoituskohteessa sopimuksen mukaista vuokraa vastaan.

Vieras

Majoituskohteessa majoitustapahtuman aikana aikaansa viettävä Asiakkaan vastuulla oleva henkilö/henkilöt.

 

VARAUSEHDOT

Varaus on mahdollista tehdä varausjärjestelmän kautta verkossa, tai puhelimitse tai sähköpostitse. Asiakkaan tulee olla 18 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

Varauksen yhteydessä Asiakkaan tulee ilmoittaa varaukseen vaaditut tiedot, kuten yhteystiedot, vieraiden määrä, saapumis- ja lähtöajankohta sekä maksutapa. 

Majoituskohteen ilmoitettuun vuokraan eli hintaan sisältyy Majoituskohteen käyttöoikeus etukäteen varatulle ajalle, sekä Majoituskohteen esittelyssä kuvattujen varusteiden ja välineiden käyttö. Vuokraan sisältyy myös kohtuullinen määrä polttopuita, mikäli niitä tarvitaan kohteessa olevien tulipaikkojen käyttöön. Majoituskohteen ominaisuudet, mukavuudet ja Vieraiden enimmäismäärä ilmoitetaan varaustapahtuman yhteydessä.

Mikäli Majoitustapahtumaan sisältyy muita veloitettavia palveluita tai tuotteita, näiden hinnat ilmoitetaan erikseen. 

Palveluntarjoaja ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta, vaan Asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Palveluntarjoajaan tilanteen korjaamiseksi. Palveluntarjoaja ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaana. Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilaajalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.


MAKSUEHDOT

Majoitustapahtumasta maksettava vuokran suuruus ilmoitetaan varauksen yhteydessä.

Varausta tehdessään Asiakaan tulee suorittaa koko vuokrasumma.

 

MAJOITUSTAPAHTUMAN AIKANA

Majoituskohteen avainten saamisesta sekä sisään- ja uloskirjautumisajoista ilmoitetaan varauksen yhteydessä. Asiakas ei saa luovuttaa Majoituskohteen avainta eikä Majoituskohdetta ulkopuolisille tahoille eikä vuokrata sitä edelleen.

Majoituskohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu varaustapahtuman yhteydessä. 

Asiakkaan on hoidettava Majoituskohdetta huolellisesti. Asiakas vastaa siitä, että kaikki Majoituskohteessa oleskelevat henkilöt eli Vieraat noudattavat tätä sopimusta ja Majoituskohteen käyttöä koskevia ehtoja ja järjestyssääntöjä. 

Asiakas ja Vieraat ovat velvollisia noudattamaan lakia, yleisiä hyviä tapoja sekä kaikkia Majoituskohteen sääntöjä vierailunsa aikana. Tupakointi on kielletty kaikissa Tentsile-teltoissa.

Lemmikkieläinten tuomisesta Majoituskohteeseen on ilmoitettava erikseen varausta tehtäessä. Lemmikkieläimistä peritään erillinen maksu.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Majoitustapahtuma Asiakkaasta tai Vieraista johtuvista painavista syistä. Majoitustapahtuma on oikeus keskeyttää, mikäli Asiakas tai Vieras syyllistyy järjestyshäiriöihin tai rikkoo olennaisella tavalla näitä sopimusehtoja, Majoituskohteen sääntöjä tai Palveluntarjoajalla on muulla tavoin merkittävä peruste epäillä henkilöiden tai omaisuuden olevan vaarassa. Majoitustapahtuman päättämisestä tulee ilmoittaa välittömästi Asiakkaalle. Näissä tapauksissa Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen käyttämättä jääneestä Majoitustapahtuman ajasta.

Jos Asiakas keskeyttää Majoitustapahtuman ja poistuu Majoituskohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, käyttämättä jääneeltä ajalta ei makseta hyvitystä, eikä hän ole oikeutettu maksunpalautukseen. Lisäksi mikäli Asiakas saapuu Majoituskohteeseen myöhässä tai ei saavu lainkaan, käyttämättä jääneeltä ajalta ei makseta korvausta eikä Asiakas ole oikeutettu maksunpalautukseen. 

MAJOITUSTAPAHTUMAN PÄÄTTYMINEN

Asiakkaan ja Vieraiden tulee poistua Majoituskohteesta viimeistään sovittuna ajankohtana. Asiakkaan velvollisuus on huolehtia oman irtaimistonsa mukaan ottamisesta ja jättää Majoituskohde siistiin kuntoon. 

Asiakkaan on huolehdittava, että ovet suljetaan Majoituskohteesta lähtiessä ja että Tentsile-teltan suojapeite on laitettu asianmukaisesti teltan suojaksi. 

Asiakkaan tulee palauttaa sille luovutetut Majoituskohteen avaimet Palveluntarjoajan osoittamaan paikkaan. Jos Asiakas ei palauta avaimia ja hänen voidaan katsoa kadottaneen ne huolimattomuuttaan, Palveluntarjoajalla on oikeus periä lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet kustannukset Asiakkaalta.


VARAUKSEN PERUMINEN TAI MUUTTAMINEN

Kuluttaja-asiakkaan on mahdollista perua Majoitustapahtuma veloituksetta, mikäli Majoitustapahtuman alkuun on enemmän kuin 30 vuorokautta. Tällöin Palveluntarjoaja palauttaa maksun. Mikäli Asiakas peruuttaa varauksensa tämän aikarajan jälkeen ilman painavaa syytä, Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa Majoituspalvelun vuokra kokonaisuudessaan. Huono sää ei ole painava syy.

Peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen bookings@finlandnaturally.com. Peruutuksen katsotaan tulleen perille sinä päivänä, kuin milloin sähköposti on saapunut Palveluntarjoajan kertomaan sähköpostiosoitteeseen.

Palveluntarjoaja voi perua Palvelun ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamiin syihin perustuen. Force majeure -tilanteessa... Tällöin Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneesta muusta haitasta.

________________________________________

LUONTO- JA ELÄMYSPALVELUJA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT

MÄÄRITELMÄT 

Näissä sopimusehdoissa käytetyillä termeillä on seuraava merkitys:

Palveluntarjoaja

Palveluntarjoaja, jonka kanssa Asiakas solmii näissä ehdoissa tarkoitetun luonto- ja elämyspalveluja koskevan sopimuksen. 

Asiakas

Yksityishenkilö tai yritys, joka solmii palveluntarjoajan kanssa näissä ehdoissa tarkoitetun luonto- ja elämyspalveluja koskevan sopimuksen.

Palvelu

Tämän sopimuksen kohteena oleva palvelu, kuten opastetut luontoretket ja vaellukset, muut retkeilyopaspalvelut tai muut elämystapahtumat.

Osallistuja

Luonto- tai elämystapahtumaan osallistuva henkilö/henkilöt. 

            
PALVELUN VARAUSTA JA OSTOA KOSKEVAT EHDOT

Palveluja koskeva varaus ja ostotapahtuma on mahdollista tehdä verkkokaupan kautta, tai puhelimitse, tai sähköpostitse. Varauksen tekijän tulee olla 18 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. 

Palvelun tarkempi sisältö ja siihen kuuluvat veloitettavat palvelut ja tuotteet kuvataan varaus- tai ostotapahtuman yhteydessä. 

Palveluun saa osallistua enintään se määrä Osallistujia, joka on ilmoitettu varauksen yhteydessä. 

PERUUTUKSET
Asiakas voi perua varauksen veloituksetta, mikäli Palvelun alkamisajankohtaan on enemmän kuin kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta. Osallistumisen peruuttamisesta alle kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen Palvelun alkamisajankohtaa alkua veloitetaan 50 % voimassa olevan hinnaston mukaisesta Palvelun hinnasta. Osallistumisen peruuttamisesta alle seitsemän (7) vuorokautta ennen Palvelun alkamisajankohtaa alkua veloitetaan 100 % voimassa olevan hinnaston mukaisesta Palvelun hinnasta.


Äkillisen sairauden tai perheessä tapahtuvan kuolemantapauksen tai muun osallistumisen estävän poikkeustilanteen varalta asiakkaan tulee varmistaa, että omat matka- ja tapaturmavakuutukset kattavat varauksen kulut, mikäli tapahtunut johtaa tarpeeseen peruuttaa osallistuminen. Peruutuksesta tulee ilmoittaa välittömästi Palveluntarjoajalle sähköpostitse.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu Asiakkaasta tai Osallistujista johtuvista painavista syistä. Palvelu on oikeus keskeyttää muun muassa silloin, mikäli Asiakas tai Osallistuja syyllistyy epäasialliseen tai lainvastaiseen toimintaan, rikkoo olennaisella tavalla näitä sopimusehtoja tai Palveluntarjoajan palveluksessa toimivan henkilön antamia ohjeita tai Palveluntarjoajalla on muulla tavoin merkittävä peruste epäillä Osallistujien tai muiden henkilöiden olevan vaarassa. Näissä tapauksissa Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen käyttämättä jääneestä Palvelusta.

Jos Asiakas jättää käyttämättä Palvelun tai ei lainkaan saavu taikka poistuu kesken Palvelun, käyttämättä jääneeltä Palvelun ajalta ei makseta hyvitystä, eikä hän ole oikeutettu maksunpalautukseen. 


MAKSUEHDOT

Palvelusta maksettava hinta ilmoitetaan varauksen yhteydessä.

Varausta tehdessään Asiakaan tulee suorittaa koko Palvelun hinta.
TAI
Maksu suoritetaan luottokortilla tai verkkopankin kautta.
TAI
Asiakkaalle lähetetään sähköinen lasku, joko verkkolasku tai lasku sähköpostiin. Lasku on maksettava eräpäivään mennessä viitenumerolla. Maksuehto on (14) päivää laskun päiväyksestä.

 

VASTUUT JA VAHINGOT 

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun toteuttamisen aikana Asiakkaalle tai Osallistujalle aiheutuvista henkilö- ja esinevahingoista, ellei vahinko johdu Palvaluntarjoajan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta kuten olennaisten turvallisuusohjeiden antamisen laiminlyönnistä. 

Asiakas ja Osallistujat sitoutuvat noudattamaan Palveluntarjoajan ja sen palveluksessa toimivan henkilön kaikkia Palvelun aikana antamia muun muassa turvallisuuteen liittyviä ohjeita.

Palveluntarjoajalla on vastuuvahinkovakuutus. Asiakas ja Osallistuja vastaavat itse mahdollisen voimassa olevan henkilö- ja esinevakuutusturvan hankkimisesta ja kustannuksista.

Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja eikä Asiakas ole vastuussa omien sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä siltä osin, kun se johtuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, joka estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi omien velvoitteiden täyttämisen määräajassa. Tällaisia ovat muun muassa sota, kapina, pandemia, epidemia, luonnonmullistus, yleinen energianjakelun tai liikenteen keskeytyminen, häiriöt yleisissä tietoliikenneyhteyksissä, työtaistelutoimenpiteet, tulipalo, viranomaisen asettama oleellinen rajoitus tai muu yhtä merkittävä, epätavallinen, ennakoimaton ja kyseistä osapuolesta riippumaton syy. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään sen käyttämän alihankkijan virheestä tai viivästyksestä, joka on aiheutunut ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisesta esteestä tulee ilmoittaa viipymättä sen jälkeen, kun este on tullut tietoon.________________________________________
RENTAL GEAR

DEFINITIONS                   

These contractual terms have the following meaning:

________________________________________
RENTAL GEAR

DEFINITIONS                   

These contractual terms have the following meaning:

________________________________________
RENTAL GEAR

DEFINITIONS                   

These contractual terms have the following meaning:


TIETOSUOJA

Varaus- tai ostotapahtuman yhteydessä Asiakkaan tulee ilmoittaa vaaditut henkilötiedot. Käsittelemme henkilötietoja Palvelun toteuttamiseksi, kuten Asiakkaiden yhteydenpidon ja laskutuksen mahdollistamiseksi. Käsittelemme tietoja huolellisesti ja turvallisesti näiden ehtojen, tietosuojaselosteen ja tietosuojaa koskevan voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
________________________________________

SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATAKAISU

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintasäännöt. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan mahdolliset riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, ellei pakottavasta sääntelystä toisin seuraa.

Kuluttajan erityisoikeudet

Mikäli erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi https://www.kuluttajariita.fi/fi/ . Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/

Jos riita koskee verkossa ostettua palvelua, voit tehdä valituksen myös EU:n verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin (ODR) kautta.